Prikupljanje osobnih podataka

Dragi iznajmljivači,,

Uz ovaj tekst na hrvatskom jeziku, na donjem linku možete pronaći letak objavljen u 12 jezičnih verzija sa ciljem objašnjavanja svrhe prikupljanja osobnih podataka radi evidentiranja u sustavu Evisitor, a sve u skladu primjene Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

U skladu sa člankom 6. st. 1. t. c) i e) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti
pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage
Direktive 95/46/EZ, odnosno Opće uredbe o zaštiti (GDPR), osobni podaci mogu se prikupljati u zakonitu svrhu obrade
i to radi poštivanja pravnih obveza voditelja obrade kao i radi izvršavanja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju
službene ovlasti voditelja obrade u smislu obveza na omogućavanje pristupa podacima.
Važećim propisima Republike Hrvatske određeno je da je pružatelj usluge smještaja u ugostiteljskom objektu registriranom
za pružanje usluga smještaja (odnosno turistička agencija koja je za to ovlaštena od strane pružatelja takve
usluge), dužan prikupiti i u jedinstveni sustav prijave i odjave turista eVisitor unijeti sljedeće osobne podatke osobe koja
koristi uslugu smještaja (gost/turist):
1. Prezime i ime
2. Mjesto, država i datum rođenja
3. Državljanstvo
4. Vrsta i broj isprave o identitetu
5. Prebivalište (boravište) i adresa
6. Datum i vrijeme dolaska, odnosno odlaska iz objekta
7. Spol
8. Temelj za oslobođenje od plaćanja boravišne pristojbe odnosno za umanjenje plaćanja boravišne pristojbe.
Predmetni podaci se prikupljaju od strane pružatelja usluga smještaja te se obrađuju od strane pružatelja usluga smještaja
u ugostiteljskom objektu, turističkih zajednica i tijela javne vlasti Republike Hrvatske u sljedeće zakonite svrhe:
1. praćenja izvršenja obveze prijave i odjave turista od strane obveznika prijave i odjave (pružatelja usluga
smještaja) na temelju Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 152/08, 59/09, 97/13, 158/13 i 30/14) i Pravilnika o načinu
vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici (NN 126/15);
2. evidencije, obračuna i naplate boravišne pristojbe na temelju Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 152/08, 59/09,
97/13, 158/13 i 30/14) i Zakona o carinskoj službi (NN 68/13, 30/14 i 115/16);
3. vođenja knjige ili popisa gostiju od strane pružatelja usluga smještaja te praćenja izvršenja navedene obveze
od strane inspekcijskih tijela vođenja na temelju Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (85/15 i 121/16) i Zakona
o turističkoj inspekciji (NN 19/14);
4. prijave stranaca Ministarstvu unutarnjih poslova te praćenja izvršenja navedene obveze od strane inspekcijskih
tijela na temelju Zakona o strancima (NN 130/11, 74/13 i 69/17) i Zakona o policijskim poslovima i ovlastima
(NN76/09 i 92/14);
5. vođenja popisa turista od strane turističkih zajednica te statističke obrade i izvještavanja na temelju Zakona
o boravišnoj pristojbi (NN 152/08, 59/09, 97/13, 158/13 i 30/14) i Zakona o turističkim zajednicama i promicanju
hrvatskog turizma (NN 152/08);
6. nadzora nad poslovanjem pružatelja usluge smještaja u dijelu koji se odnosi na zakonitost obavljanje djelatnosti
odnosno pružanja registriranih usluga te poštivanja poreznih i drugih propisa o javnim davanjima
na temelju Zakona o carinskoj službi (NN 68/13, 30/14 i 115/16), Općeg poreznog zakona (NN 115/16) te Zakona o
inspekciji cestovnog prometa i cesta (NN 22/14).
Sukladno članku 6. Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj
zajednici prikupljeni osobni podaci se pohranjuju na rok od 10 godina.
S obzirom da je člankom 5. stavkom 4. Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave
turista turističkoj zajednici propisano da se podaci u prijavu i odjavu turista upisuju se na temelju podataka iz osobne
iskaznice, odnosno putne ili neke druge isprave o identitetu, gost/turist je dužan pružatelju usluge smještaja dati na
uvid takvu ispravu te pružiti sve druge informacije koje su potrebne za upis podataka, a nisu sadržane u takvoj ispravi.


Interaktivna karta

Odaberite kategoriju i krenite!

Kreni!