Sve obaveze iznajmljivača

Poštovani iznajmljivači, 

u nastavku Vam donosimo popis obveza kojih su se iznajmljivači dužni držati. Napominjemo da nadzor nad navedenim vrši Turistička inspekcija i Carinska uprava. Za eventualna dodatna pitanja obratite se u Ured TZG Visa.

Za pružanje usluga smještaja i ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač je dužan:

1. RJEŠENJE O KATEGORIZACIJI

Ishoditi Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu u Uredu državne uprave (Splitsko-dalmatinska županija, Služba za gospodarstvo i turizam),            Trg 30. svibnja 1992. br. 2 , Vis. Telefon: +385 (0)21 711-134

2. STANDARDIZIRANA PLOČA

Na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini iznajmljivač treba postaviti standardiziranu ploču, s oznakom vrste i kategorije objekta, utvrđene rješenjem nadležnog ureda, a koju je potrebno naručiti izravno od proizvođača koji ima suglasnost Ministarstva turizma:

- KORDUN MAKETING, Matka Laginje 10, 47000 Karlovac, tel: 047/645-561,

   e-mail:  prodaja-lav@kordun.hr

- JAGUAR d.o.o., Hrvojeva 6, 21000 Split, tel: 021/343-888, e-mail: jaguar@post.htnet.hr

- BINAR d.o.o., Livanjska 12, 21000 Split, tel 021/344-442, e-mail: binar@st.htnet.hr

- TO ROBI, Put Nina 129a, 23000 Zadar, tel: 023/220-665, e-mail: reklame.mikic@gmail.co

3. CJENIK USLUGA

Vidno istaknuti cjenik usluga u svakoj sobi, odnosno apartmanu (primjer cjenika možete preuzeti sa internet stranice www.tz-vis.hr ili u uredu TZG Visa). Cjenik se može izraditi i u vlastitom aranžmanu ali mora sadržavati sve potrebne parametre, mora biti na hrvatskom i najmanje engleskom jeziku, a cijene izražene u kunama (dodatno može biti izražen i u eurima ali nije obvezno). Cjenik nije potrebno ovjeravati kod nadležnih tijela.

4. BROJEVI SMJEŠTAJNIH JEDINICA

Na ulaznim vratima u smještajnu jedinicu kao i na cjeniku u smještajnoj jednici vidno istaknuti broj iste, sukladno Rješenju o odobrenju za obavljanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. Ako iznajmljivač posjeduje samo jednu smještajnu jedinicu nju je također potrebno označiti brojem 1.

5. ZABRANA KONZUMACIJE ALKOHOLA ZA MALOLJETNIKE

Iznajmljivač je dužan u smještajnoj jedinici vidno istaknuti oznaku zabrane konzumacije alkohola za osobe mlađe od 18 godina.

6. EVAKUACIJSKI PLAN

Od 2016. godine iznajmljivači su dužni u svakoj smještajnoj jedinici istaknuti evakuacijski plan na unutarnjoj strani ulaznih vrata sobe ili u neposrednoj blizini, što u biti predstavlja tlocrt prostora sa označenim izlaznim vratima.

7. OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Vidljivo istaknuti Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača. Odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora te voditi i čuvati evidenciju prigovora gostiju, godinu dana od dana primitka pisanog prigovora.

8. KUTIJA PRVE POMOĆI

Iznajmljivači trebaju imati i kutiju prve pomoći (automobilska) dostupnu svim gostima iz smještajnih jedinica (etažni ormarić ili u smještajnoj jedinici).

9. PRIJAVA I ODJAVA GOSTIJU TURISTIČKOJ ZAJEDNICI

Iznajmljivač je dužan prijaviti svakog gosta u roku 24 sata od njegovog dolaska, te u roku od 24 sata odjaviti njegov boravak isključivo putem informacijskog sustava za prijavu i odjavu gostiju: www.evisitor.hr.

Iznajmljivači trebaju osobno doći u ured TZG Visa po pristupne podatke za sustav eVisitor, uz predočenje rješenja o pružanju usluga, identifikacijskog dokumenta i OIB-a, a u slučaju da podatke preuzima opunomoćena osoba mora imati pisanu punomoć od ovlaštene osobe, ovjerenu od javnog bilježnika.

Za sve one koji ne posjeduju informatičku opremu za korištenje sustava, u uredu TZG Visa će im biti osiguran terminal za prijavu i odjavu gostiju.

Nije potrebno vršiti prijavu policiji gostiju iz zemalja koje nisu iz EU te  građana Lihtenštajna, Norveške, Islanda i Švicarske Konfederacije , već se ona automatski ispunjava, a MUP preuzima podatke iz sustava eVisitor.

10. POPIS GOSTIJU

Popis gostiju se automatski kreira unutar sustava eVisitor, a moguće ga je i dodatno pohraniti. Prijavom i odjavom gostiju putem sustava eVisitor  prestaje obveza vođenja knjige Popis gostiju u koju se upisuju sve osobe kojima se pruža usluga noćenja uključujući i agencijske goste.

11. KNJIGA EVIDENCIJA O PROMETU

Voditi knjigu Evidencija o prometu koja predstavlja evidenciju o izdanim računima, a vodi se kronološki prema datumu računa, i to posebno za svaku kalendarsku godinu. Porezni obveznik je dužan u Evidenciji o prometu na kraju svakog dana evidentirati sve izdane račune, bez obzira na to jesu li naplaćeni ili ne. Knjiga Evidencija o prometu za prethodnu godinu predaje se do kraja veljače tekuće godine Poreznoj upravi.

12. IZDAVANJE RAČUNA

Izdati gostu račun s naznačenom vrstom, količinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom za svaku pruženu uslugu. Račun mora biti izražen u kunama.

Boravišna pristojba naplaćuje se istodobno s naplatom pružene usluge. Račun se ispostavlja u najmanje dva primjerka: jedan se uručuje gostu, a drugi se zadržava te služi kao isprava za knjiženje evidencije prometa.U računu za pružene usluge smještaja obveznici plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe ne moraju  navesti iznos boravišne pristojbe već na računu treba pisati da je boravišna pristojba uključena u cijenu.

13. PLAĆANJE BORAVIŠNE PRISTOJBE

Iznajmljivači sa područja grada Visa boravišnu pristojbu plaćaju u paušalnom iznosu i to u tri jednaka obroka od kojih prvi dospijeva  31. srpnja, drugi  31. kolovoza, a treći  30. rujna tekuće godine. Uplatnice su dostupne preko sustava eVisitor.

Godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe po osnovnom ležaju za naselje Vis (koje je svrstano u A razred) iznosi 300,00 kn, za naselja Rukavac, Milnu i Ženku (svrstani u razred B)  iznosi 255,00 kn, za naselja Brgujac, Dračevo Polje, Marinje Zemlje, Podselje, Podstražje, Rogačić i Stončicu (svrstani u razred C)  iznosi 210,00 kn, te za naselje Plisko Polje (svrstano u razred D) iznosi 150 kn. Na dodatne (pomoćne) krevete ne plaća se paušalna boravišna pristojba.

14. GODIŠNJI PAUŠALNI IZNOS POREZA

Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se poreznim rješenjem kojeg donosi nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave. Na dodatne (pomoćne) krevete ne plaća se paušalni porez. Iznos poreza jednak je iznosu boravišne pristojbe uvećan za prirez, međutim plaćanje poreza provodi se kvartalno, odnosno u četiri godišnje rate.

15. ČLANARINA TURISTIČKOJ ZAJEDNICI

Po završetku sezone platiti turističku članarinu (NN 152/08, 88/10, 110/15, 121/16).

Nakon što uplate svu članarinu, iznajmljivači su dužni ispuniti obrazac TZ (obračun članarine TZ), te ga predati Poreznoj upravi radi kontrole plaćanja članarine TZ.

Obrazac TZ za prethodnu godinu predaje se Poreznoj upravi, nadležnoj prema mjestu prebivališta, do kraja veljače tekuće godine. Obrazac TZ predaje se Poreznoj upravi zajedno s obrascem Evidencija o prometu koja služi za obračun članarine i godišnjeg poreza.

 

 

 

Direktor TZG Visa

Ivo Fiamengo

 

 

 

 

                                                                        

Interaktivna karta

Odaberite kategoriju i krenite!

Kreni!