Natječaj - Viško ljeto 2012.

Datum objave: 19.12.2011
 1. Turistčka zajednica Grada Visa ustupa uz naknadu organizaciju
  MANIFESTACIJA NAKNADA MJESTO I VRIJEME
  "VIŠKO LJETO 2012" 150.000,00 kn 25.06.-08.09.2011. Grad Vis
 2. Na Natječaju mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe koje prema svojoj registriranoj djelatnosti mogu organizirati manifestacije koje su predmet ovog Natječaja.
 3. Detaljna uputstva i smjernice za izradu obveznog dijela programa manifestacija potrebnog za sudjelovanje u Natječaju ponuditelji mogu dobiti u TZG Visa, tel. 021/717-017 ili na web stranici TZG Vis www.tz-vis.hr
 4. Ponuditelj je dužan uz prijavu za sudjelovanje u Natječaju dostaviti dokumentaciju kako slijedi:
  1. detaljan opis programa organizacije gradske manifestacije iz kojeg je razvidno kako će se manifestacija odvijati,
  2. poslovne reference odnosno popis značajnijih izvršenih poslova organizacije manifestacija u posljednjih 5 godina popraćen minimalno jednom potvrdom naručitelja o uredno izvršenom ugovoru o obavljanju navedenih poslova - potvrda mora sadržavati: naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto (popis daje ponuditelj, a potvrdu naručitelj za kojeg je ponuditelj uspješno izvršio ugovor),
  3. presliku rješenja o upisu u sudski ili drugi relevantni registar ne starijeg od 6 mjeseci od dana objave Natječaja (ponuditelj mora biti registiran za usluge iz Natječaja),  potvrdu porezne uprave, ne stariju od 30 dana od dana objave Natječaja, o stanju duga (ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta) kojom se dokazuje da ponuditelj nema dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
  4. izjavu da će u slučaju odabira dati garanciju za dobro izvršenje ugovora u vidu bianko - zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika s osobnim jamstvom vlasnika društva ili obrta do visine ugovorene vrijednosti.
 5. Ponude, s pripadajućom dokumentacijom, podnose se do 01. veljače 2012. godine, u zatvorenoj omotnici s naznakom "NE OTVARAJ – PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA ORGANIZACIJU VIŠKO LJETO 2012", osobno ili putem pošte na adresu: TZG Visa šetalište stare Isse br.5 21480 Vis.
 6. Odluka o odabiru organizatora donijet će se u roku od 15 dana od zadnjeg dana za dostavu ponuda označenog u točki 1.ovog Natječaja, a o kojoj će svi ponuditelji biti obaviješteni pisanim putem.
 7. TZG Visa nije dužna prihvatiti niti jednu od pristiglih ponuda.
 8. Nepotpune, nepravovaljane i nepravovremeno pristigle ponude neće se uzeti u razmatranje.
 9. Ponuditelj je slobodan u svojoj ponudi predstaviti program koji premašuje iznos iz točke 1. ovog Natječaja, a koji TZG Visa predviđa za organizaciju manifestacije, ali je u tom slučaju dužan prekoračenje financirati iz vlastitih izvora (sponzorska sredstva , naplata ulaznica dr.).
 10. Grad Vis će organizatoru dopustiti bez naknade korištenje javnih površina na kojima će se programi odvijati, a na kojima će organizator imati pravo i promovirati sponzore manifestacije.
 11. TZG Visa će sa odabranim organizatorom zaključiti ugovor kojima će se potanje regulirati međusobna prava i obveze.
 12. Organizator snosi troškove ZAMP-a, obavezu prijave skupa nadležnoj PU, kao i trošak zaštitara.
 13. Naručitelj snosi troškove izrade i distibucije plakata i letaka za Festival, uvažavajući činjenicu da ugovorena manifestacija nadopuniti lokalnim događajima u organizaciji TZG Visa.

POSEBNE NAPOMENE:

Prostor tvrđave Baterija- pogodan za kazališne predstave i klapske koncerte i koncerte ozbiljne glazbe. Prostor je otvorenog tipa ali posjeduje ulazna vrata te je moguće naplaćivati ulaznice

Gradske crkve i trg pod Ložu na predjelu grada" Kut" – pogodni za ozbiljnu glazbu kao i jazz koncerte.

TZG Vis bi imao preporuku da se koncerti ozbiljne glazbe održavaju određeni dan u tjednu npr. četvrtkom, a jazz koncerti npr. petkom kroz srpanj i kolovoz.

TZG Visa može za organizatora manifestacije ishoditi povoljnije cijene noćenja u hotelima Vis d.d.

sve novosti

Interaktivna karta

Odaberite kategoriju i krenite!

Kreni!